โรงเรียนสอนตัดเสื้อนพวรรณ
โทร. 02-711-0127, 081-402-4191

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

2015-05-08

วันที่8/5/2558เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใด้เข้ามาทำการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนตัดเสื้อ นพวรรณ ผลการประเมินใด้ผ่านอยู่ในระดับดีมากทั้งนี้อ.นพวรรณ ศรีอ่ำดีต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและนักศึกษาทุกคนที่มีความตั้งใจในการเรียนการสอนจนประพความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว และครูขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ใด้รับไปประกอบสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ